Algemene voorwaarden

Artikel 1   Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ontbijtservice Nederland B.V., mede handelend onder de naam ontbijt.nl statutair gevestigd te Harderwijk en kantoorhoudende aan de Nobelstraat 29  te (3846 CE) Harderwijk, Website: www.ontbijt.nl, E-mailadres: info@ontbijt.nl, Verkoper is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer 52348644; het BTW-identificatienummer is NL850406791B01

Koper:
Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst voor de aanschaf van bepaalde producten of diensten aangaat met Verkoper.

Consument:
De Koper, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

Artikel 2   Algemeen

2.1    De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor elke Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Koper en Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3    De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.4    Indien Verkoper met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.5    Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) zal een nieuwe bepaling komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2.6    Deze algemene voorwaarden worden, voorzover redelijkerwijs mogelijk, op voorhand aan de Koper ter hand gesteld. Bij koop op afstand zullen de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst ter inzage en aanvaarding aangeboden worden op de website van de Verkoper. Daarnaast kunnen de voorwaarden op verzoek van de Koper aan deze worden toegezonden.


Artikel 3   Aanbod, acceptatie en overeenkomst

3.1    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de acceptatie van het aanbod verbonden zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.

3.3    Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon een Overeenkomst sluit, verklaart hij door het plaatsen van een order/bestelling of het akkoord geven aan een offerte daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.4    De Overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.5    De prijzen in aanbiedingen zijn in euro’s. Daarbij wordt tevens vermeldt of de prijzen exclusief en/of inclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, transport-, laad- en loskosten zijn. Prijzen zijn exclusief montage, tenzij anders vermeld.

3.6    Voor producten of diensten waarvan de prijzen (deels) gebonden zijn aan omstandigheden waar de Verkoper geen invloed op heeft (zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen) kan de Verkoper richtprijzen aanbieden. Dit wordt uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien de Verkoper na het sluiten van de Overeenkomst de prijs verhoogt, is de Consument gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, tenzij overeengekomen werd dat de levering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3.7    Indien de acceptatie afwijkt van het aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende acceptatie tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.

3.8    Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt de Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de acceptatie. Zolang de ontvangst van de acceptatie niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

3.9    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van de Verkoper, uitgedrukt in euro’s, exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.

3.10    Prijzen zijn mede gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Verkoper geldende wet- of regelgeving. Indien deze wet- of regelgeving na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigt, heeft de Verkoper het recht de daaruit voortvloeiende prijsverhoging aan Koper door te berekenen. De Consument heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.11    Een aanbod geldt niet voor vervolgopdrachten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

3.12    Indien de overeenkomst door de Koper word geannuleerd, worden de gemaakte kosten verhaalt op de Koper. Hoogte van de kosten zijn afhankelijk van het moment van stopzetten.  

Artikel 4   Levering, afhalen

4.1    Levering van producten welke Verkoper op voorraad heeft geschiedt doorgaans binnen een termijn van 7 dagen, hetgeen niet te gelden heeft als een fatale termijn. Producten welke niet op voorraad zijn en door Verkoper worden besteld, worden geleverd op de geïndiceerde levertermijn. Blijft levering binnen de overeengekomen termijn uit, dan dient de Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en deze daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog te leveren.

4.2    Indien het door Koper bestelde product niet voorradig is en op korte termijn ook niet geleverd kan worden, stelt Verkoper Koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk biedt Verkoper Koper een alternatief product aan. Het staat Koper vrij dit alternatief al dan niet te aanvaarden, dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

4.3    Levering van producten geschiedt aan een door Koper opgegeven adres. Koper staat in voor de juistheid van het adres. Indien de goederen door andere personen op dit adres worden aangenomen, is Koper hier eveneens verantwoordelijk voor.

4.4    Heeft de Koper het product ontvangen doch is hij voornemens deze te retourneren, dan moet hij zorgvuldig zorgen voor het product.

4.5    Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van Koper. Indien Koper niet binnen een week na het ter beschikking stellen van de producten afneemt, is Verkoper gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. De schade die Verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van Koper.

4.6    Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Koper deze aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld. Bij een vooruitbetaling, gaat de levertijd in na ontvangst van de betaling.

4.7    De afhaling van zaken welke uit voorraad geleverd worden dient te geschieden binnen 14 dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere termijn zijn overeengekomen. Het afhalen van de bestelde producten (of product) dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de producten op voorraad zijn gekomen.


Artikel 5   Transport/Risico

5.1    Indien en voor zover Verkoper het transport, verzending, verpakking, laden en lossen op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door Koper aan Verkoper is verstrekt, door Verkoper bepaald.

5.2     Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport/verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de Koper verklaard heeft de meerdere kosten en risico’s daarvan te zullen dragen.

5.3    Bij aflevering of afhalen tekent de Koper, dan wel een derde namens hem, voor ontvangst.

5.4    Het risico tijdens het transport van het product/producten is voor Verkoper. Op het moment van aflevering of afhalen, gaat het risico over op Koper, behoudens de dwingende wettelijke aansprakelijkheden die door Verkoper niet uitgesloten kunnen worden.


Artikel 6   Zichttermijn


6.1    Uitsluitend bij bestellingen door Consumenten via de webshop van Verkoper of op andere manieren van een koop op afstand, zal de Overeenkomst  tevens een zichttermijn van zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na aflevering van de producten.

6.2    Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de kosten van terugzending, de ontvangen producten te retourneren in de originele verpakking.

6.3    Gedurende de zichttermijn mag het geleverde niet worden of zijn gebruikt anders dan voor het bezichtigen van het product. De Consument doet afstand van zijn recht op ontbinding door het artikel in gebruik te nemen.

6.4    De Consument kan herroepingrecht  uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. De Consument kan geen beroep doen op zijn herroepingrecht in de volgende gevallen:

a.    Indien het product niet in dezelfde staat verkeert als waarin deze werd ontvangen door de Consument;
b.    Indien de Overeenkomst betrekking heeft op zaken welke aan een sterke waardevermindering onderhevig zijn,
c.    Indien de Overeenkomst betrekking heeft op verzegelde software of gegevensdragers of indien de software is geregistreerd. Dit geldt ook voor voorgeïnstalleerde, maar ongeregistreerde software (op bijvoorbeeld een computer);
d.    Indien het geleverde niet onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking met alle zegels intact en inclusief bijbehorende artikelen (zoals cd’s, handleidingen etc.) wordt geretourneerd;
e.    Indien een product speciaal voor de Consument besteld/ingekocht moet worden;
f.    Indien een product speciaal voor de Consument geassembleerd of gemaakt wordt.

6.5    Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, is Verkoper gehouden het eventueel reeds door de koper betaalde, waaronder begrepen de betaalde toezendingkosten, binnen 30 dagen aan de Consument terug te betalen. De kosten van de retourzending komen voor rekening van Consument.

6.6    Bij bijzondere producten die niet of moeilijk (her)verkoopbaar zijn en/of speciaal ingekocht moeten worden, kunnen de Consument en Verkoper overeenkomen dat de Consument afstand doet van de zichttermijn.

6.7    Indien de Consument misbruik maakt van zijn herroepingrecht, is de Consument aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.


Artikel 7   Modellen en afbeeldingen

7.1    Is aan Koper, niet zijnde de Consument, een model of een afbeelding van het product getoond of verstrekt, dan geldt zulks als een aanduiding zonder dat het product daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

7.2    Opgenomen getallen, maten, gewichten, specificaties en omschrijvingen op of in websites, catalogi, aanbiedingen, advertenties en prijslijsten zijn slechts als aanduiding gegeven voor Kopers niet zijnde Consumenten. De Verkoper kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. De Verkoper raadt de Koper aan de specificaties bij de fabrikant te controleren.


Artikel 8   Betaling, buitengerechtelijke kosten, rente

8.1    Betaling dient te geschieden op de wijze zoals vermeld op de website van Verkoper en de gekozen methode in euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2    Verkoper behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling van de factuur te verlangen. In dat geval zal eerst na ontvangst van de betaling levering plaatsvinden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Ingeval van verkoop aan een Consument, mag de vooruitbetaling niet meer dan 50% van de koopprijs bedragen.

8.3    Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.4    In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van Koper, dood van Koper, overdracht of staking van de onderneming van Koper, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.

8.5    Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.6    Een beroep op verrekening is de Koper niet toegestaan, tenzij Verkoper de tegenvordering onvoorwaardelijk heeft erkend.

8.7    Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.

8.8    Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.


Artikel 9   Eigendomsvoorbehoud

Alle door Verkoper geleverde goederen blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten Overeenkomst is nagekomen.


Artikel 10   Conformiteit en garantie

10.1    Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2    Indien de geleverde producten niet conform de Overeenkomst zijn, dient de Koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten binnen bekwame tijd na ontdekking te melden aan Verkoper. De Koper is verplicht de geleverde onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen schriftelijk aan Verkoper te melden. Ingeval van een Consument, is de termijn twee maanden.

10.3    Garantie is steeds beperkt tot de fabrieksgarantie, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

10.4    De fabrieksgarantie doet niets af aan de rechten die de Koper jegens Verkoper kan doen gelden op grond van de wet.


Artikel 11   Aansprakelijkheid

11.1.   Indien Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verkoper te verstrekken uitkering.

11.2     Verkoper is niet aansprakelijk voor de eventuele aanwezigheid van bij de wet verboden stoffen in geleverde producten en evenmin voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, indien Verkoper op het moment van levering daarvan niet op de hoogte was of kon zijn;

11.3   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de  
     schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van  
     deze voorwaarden;
b.    de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
     Verkoper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit
     gebrek niet aan verkoper toegerekend kan worden;
c.    de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor
     zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van  
     directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4     Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade wegens verlies van gegevens op harde schijven of andere gegevensdragers, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of zijn ondergeschikten.

11.6     Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verkoper kenbaar behoorde te zijn.

11.7    Verkoper is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van ondeskundig gebruik en / of ondeskundige of foutieve montage door of namens Koper.


Artikel 12   Overmacht


12.1    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan bewuste roekeloosheid of opzet van de partij die zich daarop beroept en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, ziekte van haar personeel, diefstal, brand, verkeersbelemmeringen, exportbelemmeringen, stroom- en computerstoringen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden daaronder begrepen, verstrekken van onjuiste informatie van de zijde van de fabrikant.

12.3    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.4    Voor zover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Behoudens ontbinding van de Overeenkomst door Koper.


Artikel 13   Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1    Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Verkoper zich de
rechten en bevoegdheden voor die Verkoper toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht.

13.2    De in het kader van de Overeenkomst eventueel door Verkoper tot stand gebrachte websites, webwinkels, brochures, ontwerpen, berekeningen, schetsen, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, prijslijsten, stalen en modellen, blijven eigendom van Verkoper, ongeacht of deze aan Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door Koper zonder voorafgaande toestemming van Verkoper worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13.3    Alle e-mails inclusief bijlagen verzonden door de Verkoper zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt de ontvanger verzocht de Verkoper hiervan in kennis te stellen door het bericht te retourneren.


Artikel 14   Geschillen

De bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Verkoper en Koper. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan een volgens de wet andere bevoegde rechter of aan een raad van arbitrage.


Artikel 15   Toepasselijk recht

Op elke Overeenkomst tussen Verkoper en Koper alsmede deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

    
Artikel 16   Vertaling, wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

16. 1     Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

16.2    Deze voorwaarden worden gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De voorwaarden gelden vanaf 01-01-2011 tot en met het moment dat de ze gedeponeerd zijn ten kantore van de Kamer van Koophandel te Harderwijk, maar uiterlijk tot 31-12-2011.

16.3    Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

Winkelwagen : 0 item(s) à 0,00 euro - Afrekenen