Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ontbijt.nl en de Klant

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Ontbijt.nl en de Klant. Op de relatie tussen Ontbijt.nl en de Cateraar, zijn de ´Algemene voorwaarden Ontbijt.nl en de Cateraar´ van toepassing.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de relatie tussen Ontbijt.nl en de Klant.

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van de Cateraar dat door de Klant via het Platform bij de Cateraar kan worden besteld.

Ontbijt.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ontbijtservice Nederland B.V., mede handelend onder de naam ontbijt.nl, statutair gevestigd te Harderwijk en kantoorhoudende aan de Deventerweg 2A (3843GD) Harderwijk, website: www.ontbijt.nl, e-mailadres: info@ontbijt.nl. Ontbijtservice Nederland B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer 52348644; het BTW-identificatienummer is NL850406791B01.

Ontbijt: Het Ontbijt alsook dranken en andere ontbijtgerelateerde producten, dat door de Klant via het Platform bij de Cateraar kan worden besteld.

Bestelling: Een bestelling door de Klant bij de Cateraar via het Platform.

Cateraar: Het bedrijf dat het Ontbijt maakt,  het Ontbijt op het Platform te koop aanbiedt en het Ontbijt aflevert bij de Klant.

Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het Platform een Overeenkomst aangaat met de Cateraar.

Platform: De website www.ontbijt.nl, beschikbaar gesteld door Ontbijt.nl, via welke het Ontbijt wordt aangeboden aan de Klant.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Ontbijt.nl worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Ontbijt, het beschikbaar stellen van voorzieningen om de Overeenkomst tot stand te laten komen en het doorsturen van de gesloten Overeenkomst naar de Cateraar.

Overeenkomst: De Overeenkomst die wordt gesloten tussen de Cateraar en de Klant.

Verpakking: De doos van Ontbijt.nl waarin het Ontbijt door de Cateraar wordt afgeleverd op het door de Klant aangegeven adres.     

Koerier: De Cateraar dat de Bestelling op het afleveradres aan de Klant dan wel de aangewezen ontvanger, aflevert.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden Ontbijt.nl en de Klant zijn slechts van toepassing op de Service. Ontbijt.nl is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Cateraar van toepassing.

2.2 Voordat de Overeenkomst tussen de Cateraar en de Klant tot stand komt, wordt de Klant in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden Ontbijt.nl en de Klant. Dit zal op een wijze gebeuren dat de Klant in staat is om deze Algemene Voorwaarden op te slaan, zodat hij hier op een later moment ook kennis van kan nemen.

Artikel 3. Het Aanbod

3.1 Ontbijt.nl publiceert het Aanbod namens de Cateraar op het Platform, overeenkomstig de door de Cateraar aangeleverde Cateraarinformatie. Ontbijt.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Cateraarinformatie op het Platform. De Cateraar kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de Cateraar voor actuele allergeneninformatie voordat de Bestelling wordt geplaatst.

3.2 Ontbijt.nl geeft alle Cateraarinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

3.3 Ontbijt.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bevestig uw order' tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

4.2 Na ontvangst van de Bestelling, zorgt Ontbijt.nl ervoor dat deze Bestelling elektronisch aan de Klant wordt bevestigd.

4.3 De Klant dient zijn telefoonnummer en e-mailadres dan wel het telefoonnummer en e-mailadres van de ontvanger in het bestelproces te vermelden. Op deze manier zijn de Cateraar en Ontbijt.nl in staat om de Klant dan wel de ontvanger te informeren over de Bestelling.

4.4 Tijdens het bestelproces geeft de Klant het afleveradres aan. Het Ontbijt zal worden verzorgd en afgeleverd door de Cateraar die het dichtst bij het afleveradres gevestigd is en die kan voorzien in het bestelde Ontbijt.

4.5 De Overeenkomst kan alleen door de Cateraar worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ontbijt.nl of de Cateraar te melden. 

4.6 Ontbijt.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5. Bestelmoment en Aflevering

5.1 De Bestelling dient door de Klant op de dag voor de gewenste dag van aflevering vóór 17.00 uur te worden geplaatst.

5.2 Bezorging vindt iedere dag plaats tussen 6.30 uur  - 12.45 uur.

 

5.3 De Cateraar heeft een uur speling. De Klant kan kiezen tussen aflevering van de Bestelling:

-          Maximaal 60 minuten vóór het gekozen tijdstip;

-          Maximaal 30 minuten vóór het gekozen tijdstip en maximaal 30 minuten na het gekozen tijdstip;

-          Maximaal 60 minuten na het gekozen tijdstip.

Dit houdt in dat wanneer de Klant aangeeft dat hij de Bestelling om 9.00 uur wenst te ontvangen met de optie 60 minuten vóór het gekozen tijdstip, de Bestelling tussen 8.00 uur – 9.00 uur zal worden afgeleverd.

Artikel 6. Betaling van de Bestelling 

6.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst is de Klant verplicht om het in rekening gebrachte geldbedrag aan de Cateraar te betalen. Betaling is uitsluitend mogelijk met een online betaalmiddel via het Platform. 

6.2 De Cateraar heeft Ontbijt.nl gemachtigd om namens de Cateraar de betaling te ontvangen.

6.3 In de situatie dat De Cateraar aangeeft dat (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst mogelijk is, waaronder in ieder geval de situatie waarin de Cateraar de Bestelling niet kan leveren alsook de situatie waarin de Bestelling slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag plaatsvinden op het rekeningnummer via welke reeds (gedeeltelijk) is betaald.

Artikel 7. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

7.1 De Klant heeft, gelet op de bederfelijkheid van het Ontbijt, niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Uitzondering hierop is de situatie waarin de Cateraar aangeeft dat, en op welke wijze, ontbinding mogelijk is. Annulering van de Bestelling door de Klant bij Ontbijt.nl is mogelijk in de onderstaande gevallen en onder de volgende voorwaarden:

- Als de Klant 48 uur of eerder vóór het aflevermoment van de Bestelling, de Bestelling annuleert, worden er door Ontbijt.nl alleen € 0,90 aan transactiekosten in rekening gebracht. Als voorbeeld: Indien de Klant als aflevermoment donderdagochtend 11.30 uur heeft gekozen, dient de Bestelling uiterlijk dinsdagochtend om 11.30 uur te zijn geannuleerd.    

-  Als de Klant binnen 48 uur vóór het aflevermoment van de Bestelling, de Bestelling annuleert, wordt er door Onbijt.nl 50% van het aankoopbedrag in rekening gebracht.

7.2 De Klant heeft de mogelijkheid om de Bestelling te wijzigen. De wijziging dient de dag voor de dag van aflevering, vóór 17.00 uur per e-mail info@ontbijt.nl te worden doorgegeven. Deze wijziging geldt alleen voor de doordeweekse dagen (van maandag tot en met vrijdag). Wijzigingen betrekking hebbende op de weekenddagen (zaterdag en zondag) dienen uiterlijk vrijdag vóór 17.00 uur te worden doorgegeven.   

7.3 De Cateraar heeft in de onderstaande gevallen de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden. Dit betreft een niet-limitatieve opsomming:

-          Overmacht;

-          De Bestelling is niet voorradig en kan niet op korte termijn worden geleverd;

-          De Klant onjuiste gegevens verstrekt;

-          De Bestelling niet binnen (benoemen tijdsbestek) na plaatsing geleverd kan worden.

7.4 Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Ontbijt.nl besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren. Het Ontbijt wordt in de betreffende situaties als afgeleverd beschouwd. In de situaties, zoals de bovengenoemde, waarin de Klant verantwoordelijk is voor het niet-afleveren, is Ontbijt.nl bij een reeds ontvangen betaling, gerechtigd tot het houden van de betaling.

7.5 Ontbijt.nl heeft het recht om namens de Cateraar Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Ontbijt.nl hiervan aangifte doen bij de politie.

Artikel 8. Klacht(en)

8.1 Indien de Klant een klacht wil indienen over het Ontbijt en/of de aflevering zelf, dient hij de klacht in te dienen bij de Cateraar met wie de Overeenkomst is gesloten. Zoals in artikel 4.6 is aangegeven, aanvaardt Ontbijt.nl op geen enkele wijze aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de door de Cateraar met de Klant gesloten Overeenkomst.

8.2 Een klacht over de door Ontbijt.nl geleverde Service kan worden ingediend via: info@ontbijt.nl  

8.3 Ontbijt.nl streeft na om klachten, ingediend van maandag tot en met vrijdag, binnen 48 uur in behandeling te nemen. Klachten die worden ingediend op zaterdag en zondag, worden zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Winkelwagen : 0 item(s) à 0,00 euro - Afrekenen